ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น ::  รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด :: องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัด  ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล  จปฐ.ไปใช้ประโยชน์  ปี  2558  ตำบลนำร่องด้านสวัสดิการสังคม :: องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตำบลนำร่องด้านสวัสดิการสังคม  ปี  2557   
   
 
\A4\E9\B9\C0\D2\C2\E3\B9 web GooGle  
     
 
 
   
 
 
 
        
 
 
 

 
 
 


ชื่อ : นายจรูญ คำผาง
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็นชื่อ : นายทรงฤทธิ์ พรหมศักดิ์
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็นชื่อ : นายจำรูญ นาแพง
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็นชื่อ : นายสุริยา สมพงษ์
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น 
 
 
หน\E9\D2\E1รก | \BCลงาน อบ\B5. | สถาน\B7\D5\E8\CAำคัญ | \A1\C3ะดาน\A1\C3ะท\D9\E9 | \B5ิด\B5\E8\CD อบ\B5.
\A1\D2\C3\E1สด\A7\BC\C5หน\E9\D2\E0\C7\E7\BAไซต\EC\A8\D0\CA\C1\BA\D9รณ\EC\B7\D5\E8\CAุด\CA\D3\CB\C3ับ\A0 Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.